Reduced oxygen content of PM HIP materials for nuclear power plants

Diarienummer 2017-03222
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2019
Status Beslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Metoder och processer baserade på pulvermetallurgi kan användas som en alternativ tillverkningsväg för stora komponenter till kärnkraftverk. Syrehalten i pulvermaterialen är typiskt sett högre än i konventionellt tillverkade material, men syrehalten i slutprodukten kan påverkas med en genomtänkt tillverkningsprocess. Målet med projektet är att definiera metodik för att uppnå minimal syrehalt i slutprodukter där pulvermängden uppgår åtskilliga ton.

Förväntade effekter och resultat

Förmågan att kunna att tillverka stora komponenter med en minimal syrehalt via pulverteknologin innebär stärkt konkurrenskraft hos den svenska pulvermetallurgiska industrin samt att som nya marknader kan öppnas. För ägarna av kärnkraftverk bli en effekt att säkerhetsgranskningar kan göras snabbare och säkrare eftersom färre fogar finns att undersöka. Vidare kan livslängden på befintliga anläggningar ökas genom kostnadseffektiva uppgraderingar och leveranstiden för komplexa komponenter kortas. Stilleståndstider kan därmed kortas och mer energi kan produceras utan CO2-utsläpp. Metoden öppnar även för nytänkande reaktordesign.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i tre steg: 1. Metod tas fram för att minimera syreinnehållet i pulverråvaran före tillverkning. 2. Därefter vidtar arbetet med att beräkna, testa och verifiera parametrarna för tillverkning med gasgenomblåsning vid allt större arbetsstycken och för olika legeringar. 3. I det sista steget verifieras metodernas uppnådda resultat och repeterbarhet som grund för en kommersiellt gångbar process.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.