PROVDYK - PRiOritering aV bussar genom DYnamiska Körfält en förstudie kring potential och begränsningar

Diarienummer 2014-01396
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 535 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att undersöka vilken potential som dynamiska busskörfält har som åtgärd för att prioritera kollektivtrafik i en svensk kontext. Följande frågeställningar undersöktes: Hur ser kunskapsläget kring dynamiska busskörfält ut? Finns det några legala begränsningar för en implementation i Sverige? Vilken teknik finns tillgänglig och vilka tekniska lösningar behöver utvecklas? Hur påverkas framkomlighet för kollektivtrafik och övrig trafik? Hur skulle trafikanter uppleva en introduktion av dynamiska busskörfält i Sverige;

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens slutsats är att dynamiska busskörfält har potential och kan vara ett intressant komplement för att prioritera kollektivtrafik, speciellt när ett fast busskörfält inte är möjligt. Men en testinstallation i Sverige föregången av en trafikanalys behövs för att fullt ut kunna utvärdera potentialen och konsekvenserna. Förslag till nästa steg är att genomföra en projektering för en verklig implementation. Dels för att kunna utvärdera kostnader och dels för att generera indata till studier av framkomlighet, förarbeteende och användaracceptans.

Upplägg och genomförande

Projektgenomförandet har till stor del bestått av att sammanställa ´State-of-the-art´ genom projekt- och litteraturinventering samt att analysera och diskutera hur applicerbart det är för svenska trafikmiljöer. Förstudien var uppdelad i fyra arbetspaket: jurisdiska aspekter systemarkitektur framkomlighet användarperspektiv och trafiksäkerhet De metoder och ansatser som använts i de olika arbetspaketen skiljde sig något åt, men grundade sig i litteraturinventering, analys och diskussion (ibland i form av workshops med experter eller med tilltänkta användare).

Externa länkar

PROVDYK - Final report, K2 RESEARCH 2015:5

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.