Priser och utbud för ökad måluppfyllelse i kollektivtrafik

Diarienummer 2017-03292
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 162 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en modell för samhällsekonomisk optimering av priser och utbud för parkering och kollektivtrafik i städer, för att anpassa dessa efter efterfrågans variationer i tid och rum. Projektet ska fördjupa analysen av beläggningen på bussarna, av olika prissystem för kollektivtrafik, samt av hur avgifter på parkering påverkar efterfrågan på bilresor med destination inre i olika delar av Uppsala.

Förväntade effekter och resultat

Tidigare resultat tyder på att en optimering av kollektivtrafikutbud och priser leder till en betydande samhällsekonomisk vinst. Denna består främst i minskade kostnader för utbud som delvis vägs upp av lägre priser. Projektet genomförs i sju steg, som vardera motsvaras av ett working paper: känslighetsanalyser; variation i beläggning; kartläggning och analys av effekter parkeringsavgifter; kartläggning av sociala grupper; optimal transportpolicy; fördelningseffekter för inkomstgrupper; översikt av nya betal- och prissystem.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt fördjupas, förfinas och kvalitetssäkras indata till BUPOV, nya innovativa biljettsystem analyseras, och förslag till implementering utformas i samråd med UL. De viktigaste förbättringarna av modellen som föreslås är förbättrade data för beläggning i bussar vid olika tider och delar av nätet, för parkering och för olika gruppers priskänslighet. Den uppdaterade modellen används sedan för att analysera effekterna av nya innovativa biljettsystem och förslag till implementering utformas i samråd med Kollektivtrafikförvaltningen UL.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.