Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prehospital Arena - Samverkan för en prehospital sjukvård utan fel i patientbedömning och prioritering

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Prehospital ICT Arena
Bidrag från Vinnova 697 691 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

I Prehospital Arena har förutsättningarna för en öppen samverkansarena med fokus på framtidens mobila sjukvård studerats, och ett förslag till genomförande formulerats; Mobile Health Care Arena. Arenan skall driva den digitalisering som krävs för att kunna leva upp till visionen - En god, jämlik, och optimal mobil sjukvård för alla oavsett behov, plats och händelse. Uttryckt som mission skall arenan driva den digitalisering som stödjer, och är en förutsättning för, den mobila sjukvården och dess företrädare att över tid genomföra sitt uppdrag med högsta kvalitet och precision.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har levererat emot uppställda mål. Arbetet har inneburit en utomordentlig genomlysning och diskussion om den framväxande mobila sjukvården och dess utmaningar. Detta har i sin tur givet väsentlig information och kunskap till deltagande parters fortsatta strategiska planering. Dessutom har en ansökan till etableringsprojekt kunnat formuleras utifrån den utarbetade visionen - en god, jämlik, och optimal mobil sjukvård för alla oavsett behov, plats och händelse.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i 5 arbetspaket (AP) med en ansvarig AP-ledare per AP. Dessa tillsammans med ett antal experter utgjorde det operativa teamet. Fyra AP var direkt kopplade till projektmål, och ett hanterade orkestrering, uppföljning och rapportering. Projektarbetet genomfördes via workshops, arbetsmöten och intervjuer. Dessutom medverkade representanter i Vinnovas programkonferenser. Valt upplägg och genomförande har fungerat utmärkt och projektmålen har uppnåtts. Utöver en väl fungerande arbetsmodell kan detta tillskrivas det mycket erfarna och kompetenta teamet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04235

Statistik för sidan