Prehospital Arena - Samverkan för en prehospital sjukvård utan fel i patientbedömning och prioritering

Diarienummer 2018-04235
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Prehospital ICT Arena
Bidrag från Vinnova 697 691 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

För att möta den prehospitala vårdens utmaningar, bl.a. omställningen mot mer nära vård i kombination med mer specialiserad och centraliserad vård, krävs bred samverkan och en gemensam vision - en nollvision avseende misstag i prehospital bedömning och prioritering. Prehospital Arena skall bli den plattform som tar sig an utmaningarna och medverkar till att långsiktiga lösningar sjösätts med nollvisionen som drivkraft. Projektets syfte och mål är utreda förutsättningar och former, samt utforma en verksamhetsplan, för att i ett nästa steg kunna etablera Prehospital Arena.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är en förstudie och skall som resultat leverera underlag och ge förslag på en arenas framtida organisation, samverkansform och uppdrag, samt identifiera krav och profil på de som skall leda den långsiktigt. Vidare tydliggöra hur man kan förena stark regional närvaro med god nationell förankring och samverkan. Som förstudie har projektet begränsade effekter, utöver att ge underlag till efterkommande aktiviteter, men i ett bredare perspektiv kan förstudiens resultat ge effekter på andra områden med likartade utmaningar och intressentkonstellation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Prehospital ICT Arena, och är uppdelat i 5 arbetspaket (AP); Projektledning, Vision, Samverkansform, Utvärdering och Verksamhetsplan 2 år. Varje AP leds av en AP-ledare, och dessa tillsammans med projektledaren utgör projektledning. Workshops inom respektive mellan arbetspaketen spelar en viktig roll i projektarbetet och för att uppnå projektets mål. Eftersom projekttiden kalendermässigt är kort görs mycket arbete parallellt. Vid projektets slut skall resultaten från alla AP utom Projektledning kunna vägas samman till en grund för en möjlig steg 2 ansökan.

Externa länkar

Projektkoordinatorns hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.