Prebiotika från skog och hav

Diarienummer 2017-02691
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 530 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet ForceUpValue är att från icke-ätbara resurser producera prebiotiska celloligosackarider (COS) med hälsofrämjande egenskaper. Vårt tillvägagångssätt är att använda hållbara råvaror, nämligen skogs- och marina råvaror för funktionell livsmedelsproduktion och på så sätt få en processynergi av råmaterialflöde som kan förstärka teknik och produktutveckling och därmed leda till bättre förutsättningar för kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

- Två nya värdekedjor för produktion av COS med karakteriserad prebiotisk potential för användning av människor och i fiskodlingar - Ett hållbart livsmedelsproduktionskoncept med låg miljöpåverkan som möjliggör valorisering av skogs- och marinaresurser - Generera nya inkomster för skogs- och havsindustrin genom att öka de ekonomiska effekterna av bioraffinaderier på den övergripande produktionskedjan Exportmöjligheter av miljöteknik för en global marknad

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet ska vi utveckla kemiska och enzymatiska processer för att kunna producera COS från GROT (avverkningsrester från skogen) och cellulosa från sjöpungar. Essum ska utvärdera om dessa kan användas som prebiotika för mänsklig konsumtion. SLU ska utvärdera om COS kan ha en positiv effekt på fiskodlingar, dvs. potential att främja odlade fiskarnas hälsa samt snabbare tillväxt. Vi ska också utvärdera teknisk, miljömässig, social och ekonomisk genomförbarhet av projektidén. Bedömning av potentiella marknader genomförs direkt i samband med projektets start.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.