Plattform för öppna geodata i Göteborgs stad

Diarienummer 2018-04862
Koordinator Göteborgs Kommun - Stadsbyggnadskontoret - Göteborgs kommun
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa en effektiv distribution av grundläggande geodata på ett sätt som tillmötesgår definitionen av öppna data enligt https://opendefinition.org/ Det konkreta målet är: - En plattform som erbjuder grundläggande geodata som är, - fria att nyttja - användbara - lätt tillgängliga - organiserade i samverkan med övriga förvaltningar och myndigheter såväl kommunalt som nationellt.

Förväntade effekter och resultat

Effekter - effektiv distribution av öppna geodata. (internt perspektiv) - lättillgänglig öppen geodata. (kundperspektiv) - Kunden kan kostnadsfritt och enkelt nyttja geodata (kundperspektiv) Resultat - Bredare nyttjande och bättre beslut inom samhällsplanering, krishantering och klimatanpassning - Ökad innovationskraft och tillväxt hos företag - Förbättrad kontakt mellan medborgare och myndigheter

Planerat upplägg och genomförande

UPPSTART Definiera projektet, ansvar, roller, ägare och intressenter samt finansiering. Definiera aktuella geodatamängder Informera internt och externt ANALYSERA Kravspecifikation på datamängden Informationssäkerhet, lagar, direktiv o restriktioner samt upphovsrätt Paketering o publicering SLA villkor för kunden, avgifter, vidareutnyttjande utredning kring centraliserad distribution lokalt/regionalt/nationellt utred samordning med sv geoprocess o nat. standarder TEKNIK plattformsval samverka inom Gbg Utred var HW/SW placeras i Gbg PUBLICERA Metadata info...

Externa länkar

na

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.