Pilotprojekt för test- och demonstrationsanläggningingar hos RISE; förlängning

Diarienummer 2014-06195
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla fem pilotanläggningar så att de blir mer kända och utnyttjas mer av SMF företag och lärosäten i sina innovationsprocesser. Piloterna har även bidragit till implementering av ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett samlat ToD erbjudande från RISE instituten. Totalt sätt har pilotprojekten via stöd från utvecklingsprojektet och investeringar breddat sin kundbas främst mot SMF företag. Samarbetet med lärosäten har varit begränsat och främst skett via gemensamma projekt och examensarbeten. Finansieringsfrågan är huvudskälet.

Resultat och förväntade effekter

De 5 pilotprojekten har bla via kommunikation och investeringar breddat sin kundbas. Omsättningen mot företag har ökat betydligt. Antalet nya SMF företag som köpt tjänster är betydande. Antalet nya projekt kopplat till testbäddarna har ökat. Stödet från utvecklingsprojektet har utvecklat piloterna affärs- och kvalitetsmässigt. Erfarenhetsutbytet inom RISE har varit ett stöd vid utveckling av affärerna och för ett samlat RISE erbjudande

Upplägg och genomförande

Varje pilotprojekt har en projektledare som ansvarat för att samverka med utvecklingsprojektets olika arbetspaket. Behoven har varit olika för piloterna. Piloter som fokuserat på hemmamarknaden har inte utnyttjat coaching och utbildning inom internationalisering. Erfarenhetsutbyte mellan piloterna och andra ToD har skett i olika forum. Pilotprojektet, med en projektledare med support från en styrgrupp med representanter från de fyra institutsgrupperna, har varit framgångsrikt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.