Origo - med design som aktör för genusmedveten förändring och innovation

Diarienummer 2013-02690
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 2 715 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har i enlighet med tidigare definierat syfte och mål testat och vetenskapligt utvärderat en ny metod för jämställdhetsarbete i två miljöer Hälsoteknikcentrum Halland samt Södertörns brandförsvarsförbund. Projektet har genom detta kunnat visa att metoden kan bidra till ökad genusmedvetenhet, förändringsvilja inom organisationer. Projektet har även identifierat en potential med metoden kring att arbeta med innovation genom en vidareutveckling av metoden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har, i enlighet med vad som utlovades i ansökan, lett till metodutveckling, ökad genusmedvetenhet i de berörda organisationerna och bidragit till forskning och samhällsdebatt. En artikel och ett bokkapitel i en nordisk antologi på temat genus och innovation har tagits fram liksom utställningen öppna dörrar, som presenterades på projektets slutkonferens med 150 deltagare från företag och offentlig sektor. Projektet har presenteras vid ett internationellt symposium. Därtill har det uppmärksammats i media och koncepten kommer ingå i en kommande utställning vid ArkDes.

Upplägg och genomförande

Avsikten med projektet var att testa och vetenskapligt analysera metoden i två olika miljöer och arbetet delades in i tre block: 1) Kartläggning och analys av genusordning och hindrande normer i aktuell miljö 2) Utveckling av designkoncept 3) Presentation och uppföljning av designkonceptens betydelse för genusmedvetenhet, förändringsvilja och innovation i berörda organisationer. Dessa olika steg i projektet har kunnat genomföras utan avvikelser och i förhållande till den tidsplan som upprättats (hänsyn tagen dock till föräldraledighet bland projektmedarbetarna).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.