Optofibrer för högeffektstillämpningar

Diarienummer 2014-03389
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Fiberlab Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för ett materialvetenskapligt forskningsprojekt för att utveckla nya materialsammansättningar som ökar prestandan och höjer värdet av svenska tillverkares optofiberkomponenter. Målet var att studera interaktionen mellan ljus glas som under extrema förhållanden kan begränsa livstiden för de fiberkomponenter som Optoskand och Raybium tillverkar. I projektet tillverkades en ny typ av ytterbiumdopad fiber som delvis uppfyller målet, men kompletterande försök krävs för att bekräfta funktionen i slutprodukten.

Resultat och förväntade effekter

Den vetenskapliga litteraturstudien resulterade i en värdefull sammanställning av kända mekanismer som kan leda till degradering av glasfiber vid högeffektstillämpningar. Detta i sin tur gav underlag för experiment med tillverkning och karaktärisering av en fiber för fiberlasrar som gav positiva resultat som förväntas ha potential att leda till förbättrade fibrer för fiberlasrar. Kompletterande försök förväntas på kort sikt leda till patentsökning och vetenskapliga publikationer.

Upplägg och genomförande

Litteraturstudier utfördes först för att ge en vetenskaplig grund med avseende på interaktionen mellan ljus och glas. En preliminär patentsökning gjordes även. Regelbundna trepartsmöten hölls för att följa upp planerade experiment. En dialog hölls med en kund som upplevt degradation i en av projektparternas produkter. Tillgång till kundens material och egna mätresultat har begärts och kan eventuellt erhållas senare för analys. Enligt plan framställdes även glas med ny optimerad sammansättning och en fiber tillverkades samt analyserades med avseende på photodarkening.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.