Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser II

Diarienummer 2013-01168
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 390 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att identifiera vilken roll robust design i allmänhet, och geometrisäkring i synnerhet, ska ha i tidiga faser av flygkomponentdesign. Inom projektet utvecklades ett beslutsstödsystem för en robust konstruktionsprocess, som bygger på ett simuleringsverktyg. Virtuell robusthetsanalys och osäkerhetskvantifiering leder till en ökad validitet i tidiga produktutvecklingsfaser vilket i sin tur bidragit till minskade ledtider samt mer tillförlitlighet i produkternas funktion.

Resultat och förväntade effekter

Genom att utvärdera geometriska variationer mot ett osäkerhetskvantifieringsramverk, utvärderar detta projekt den relativa betydelsen av geometrisäkring gentemot andra aktiviteter inom produktutveckling. Det multidisciplinära beslutssystem för robust konstruktion som utvecklats har delvis implementerats i ett företags verksamhetsledningssystem och de verktyg som används, och utvecklas inom projektet har validerats och introducerats hos företagets efter genomförd validering. Resultat har även använts i grundutbildning på Chalmers Tekniska Högskola.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit modellering- och simuleringsorienterat och starkt knutit till experimentella resultat. Metoder framtagna inom projektet har applicerats på verkliga och konceptuella produkter. Målet med denna strategi var att finna en balans mellan detaljerad och förenklad information och metoder i enskilda discipliner och hur dessa fungerade i ett globalt produktutvecklingsperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.