Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet

Diarienummer 2017-03521
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att ge en kunskapsöversikt och nulägesanalys samt utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan förlägga utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Modellerna ska inbegripa kvalitetssäkrade lösningar på utbildningarnas genomförande vad avser tillträde/antagning, pedagogik, digitalisering, examination, arbetslivsanknytning, uppföljning, lokaler/infrastruktur, studentstöd, ansvarsfördelning mellan kommun och lärosäte med mera.

Förväntade effekter och resultat

Beslutsfattare får tillgång till goda modeller för att komma igång med större volym i det livslånga lärandet på högskolenivå inte minst på orter långt från lärosäten. Modellen kan generera stor samhällsnytta och bidra till att lösa flera av de utmaningar som f.n. utmålas som ett hot mot en fortsatt god samhällsutveckling i landet, såsom klyftorna mellan land och stad, kompetensbrist i såväl städer som på landsbygd, stora behov av kompetensutveckling inom industri och offentlig sektor, oro för digitaliseringsklyftor, lärosätenas kapacitetsminskning på fristående kurssidan m.m.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet sker i en övergripande projektledning samt i 3 tematiska grupper där områden med högsta relevans för projektets övergripande tema bearbetas kunskapsmässigt och skrivs fram som ”best practice” och nulägesanalys med konkreta förslag till hur man nationellt kan arbeta framåt. Projektledningen håller samman arbetet. Internt lärande och vidare kunskapsspridning synkroniseras med projektledning. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att tillämpa digitala mötesformer. Dialog med aktörer, beslutsfattare och rikspolitik kommer att ske löpande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.