Nationell mobilisering inom transportområdet för Horizon 2020

Diarienummer 2013-05485
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att hitta vägar att öka medverkan i H2020 och ERA-NET av i Sverige verksamma intressenter, beredda att medfinansiera F&I och implementera erhållna resultat, speciellt utanför farkostområdet. Projektet utförs av Closer, den nationella plattformen för initiering och koordinering av F&I-projekt inom transport. Det krävs mål och understödjande åtgärder med olika tidshorisont: medverkansstöd i utlysningar, identifiering och överföring av bärkraftiga teman till EU, nationell policy och program samt projektembryon. Framsteg har gjorts men det krävs ett fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Sverige är ett transporteffektivitetsberoende land. Medverkan i Europeiska F&I-projekt ger ofta en utväxling av den egna intressentinsatsen med en faktor större än 10. Vidare blir den totala expertpoolen mer diversifierad och avsevärt större. Denna utväxling och kritiska massa går normalt inte att åstadkomma i Sverige. Varuägare, logistikföretag, fordons- och lastbäraroperatörer, infrastruktur- och fordonsleverantörer, etc kan kopplas upp. Projektet resulterar indirekt i användbara resultat som kan leda till effektivisering, nya produkter och sysselsättning.

Upplägg och genomförande

Föreliggande F&I-systems funktion är inte utforskad. Analysen av vad som behöver göras har därför utförts inifrån det aktuella F&I-systemet parallellt med att påverkansarbete har bedrivits. Den bygger på identifierade svårigheter samt mer än 30 års erfarenheter av arbete i angränsande Europaprogram. Avsaknaden av aktiva intressenter har varit jämförelsevis stor. Anledningen har flera orsaker: varuägare och operatörer som inte driver internationell F&I, pressade ekonomiska operatörsmarginaler, underkritisk och svag finansiering av grundläggande akademisk forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.