NATIONELL INSATS I SYFTE ATT STÄRKA OCH SYNLIGGÖRA DEN SVENSKA MAKERRÖRELSEN INOM HÅLLBAR UTVECKLING

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Science park Borås
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Vi har genom projektet haft möjlighet att skapa kontakter med nya nätverk och initiativ i makersrörelsen i Sverige och internationellt och kunnat utforska nya metoder och verktyg för samskapande processer och öppen innovation. Projektet har möjliggjort för utvecklingen av ett nytt makerskoncept för textil och mode kopplat till hållbar samhällsutveckling och cirkulär ekonomi och skapat förutsättningar till en nationell insats inom området kopplat till målgruppen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har en god idé om hur erfarenheterna och resultaten kan tillvaratas på regional nivå och spridas och användas vidare på regional, nationell och internationell nivå i en långsiktig utvecklingsprocess. Det finns goda förutsättningar att bygga vidare på resultaten. Projektet har bidragit till ny finansiering för ett regionalt event riktat till unga makerstjejer för våren 2017. Vi har med utgångspunkt i resultaten ansökt om medel inom utlysningen för Innovate Passion hos Vinnova och projektet har beviljats. Se bilagor till slutrapporten för ytterligare information.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har omfattat en adaptiv process och ett gemensamt lärande i mötet med makers och en för oss ny målgrupp. Projektgruppen har träffats regelbundet i kreativa workshops och tankesmedjor. Vi kom ganska snabbt i processen till insikt om att vi saknade tillräckligt med kunskap om makersrörelsen och dess drivkrafter varför vi behövt ägna mer tid till ett grundläggande förstudiearbete. Projektet har bidragit till ett fördjupat samarbete mellan Re:textile, Smart Textiles, Textilhögskolan, Modeink, Textilmuseet samt Innovationsplattform Borås.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.