Möte mellan forskning och översiktsplan Staffanstorp och SLU i samverkan

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Bidrag från Vinnova 185 686 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Forskares kompetens och resultat används sällan i kommunernas arbete och forskarna medverkar sällan direkt i kommunernas arbeten. I detta projekt ska planeringsforskaren Anders Larsson medverka i arbetet med Staffanstorps kommuns nya översiktsplan, vilket innebär att Anders arbetar tillsammans med kommunen i olika skeden i översiktsplaneringen. Specifika områden där Staffanstorp anser sig behöva stöd och där Anders Larsson har kompetens är bland annat i frågor om förtätning, medborgardeltagande, mobilitet och blågrön planering.

Förväntade effekter och resultat

För SLU:s del kommer erfarenheterna från individrörligheten att bli intressant empiri i kommande forskningsprojekt. Båda parter räknar med att projektet skall leda till inspiration för framtida gemensamma forskningsansökningar. Staffanstorp har exempelvis uttryckt en vilja att satsa mer på vattenfrågor, och vi hoppas därmed kunna involvera kommunen i en framtida ansökan med fokus på dagvattenhantering. Då Anders är kursansvarig för ett antal kurser kommer samarbetet dessutom ge inspiration till undervisningen.

Planerat upplägg och genomförande

Exempel på aktiviteter: Vår 2018: Delta i möten på kommunen och ge inspel på ÖP-arbetet samt hålla föredrag kring förtätning och skydd av jordbruksmark. Höst 2018: Inkorporera erfarenheter i undervisningen (t.ex. HSU-programmet), hålla föredrag kring hållbarhetsfrågor, dagvattenhantering samt bidra till kapitel om dagvatten i ÖP. Vår 2019: Delta i samrådsmöten kring ny ÖP, i form av extern expert, samt bidra till trafik- och mobilitetsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.