Möte mellan forskning och översiktsplan Staffanstorp och SLU i samverkan

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Bidrag från Vinnova 185 686 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet "Möte mellan forskning och översiktsplan - Staffanstorp och SLU i samverkan" syftade främst till att bidra med forskarkompetens till pågående planeringsprocess och att etablera samarbete gällande undervisning och forskning. Samtliga dessa mål har uppfyllts och samarbetet fortsätter även bortom den formella projektperioden, exempelvis genom fortsatt samarbete gällande översiktsplan, undervisningssamverkan, gemensamt deltagande i nytt fo-projekt och eventuella framtida forskningssamarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Framtagna samrådshandl. gällande ÖP-Staffanstorp och FÖP-Flackarp-Höjebromölla, samverkan ang. grundutbildning, en beviljad fo-ansökan (MAU, Formas), där undertecknad ingår i forskargruppen och stadsarkitekten i Staffanstorp utgör del av ref-gruppen för avnämarna. Förväntade effekter: Det konkreta planarbetet är inte avslutat och i slutändan beroende av politiska beslut. Samarbetet med tjänstemännen fortsätter dock, vilket tillsammans med nya fo-projekt borgar för bra effekter på sikt.

Upplägg och genomförande

Konkret samarbete mellan kommunala tjänstemän samt lärare och forskare vid SLU har genomförts via framförallt kontinuerliga möten med arbetsgrupp och politisk styrgrupp, men även via distansarbete och e-post. Dokument har författats, diskuterats och reviderats under processens gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2017

Diarienummer 2017-04920

Statistik för sidan