Minnesbryggan

Diarienummer 2014-05456
Koordinator STIFTELSEN ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM - LÄNSMUSEET
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningar för hur digitala lösningar skulle kunna skapas för att vara en brygga till minnen och ge en större känsla av sammanhang hos äldre på särskilt boende. Vidare att se om det ur teori och intervjuer går att formulera generella riktlinjer som kan underlätta i utvecklande av digitala lösningar. Teori har undersökts och intervjuer har genomförts. Erfarenheterna finns sammanställda i rekommendationer för utvecklare. Rekommendationerna är av så pass allmän karaktär att de går att applicera på aktiviteter utanför den digitala rymden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en lista med intressen och aktiviteter som kan vara intressant att utveckla mot. Vidare har rekommendationer tagits fram som berör: åldersrelaterade förändringar. Exempelvis för: - syn, hörsel, ork och motorik - hjärnan minnet och reminiscens Kasam och relaterade behov. Exempelvis - Kasam och kultur - Kasam och anhöriga Generella riktlinjer från interaktions- och upplevelsedesign. Exempelvis - Användarfrustration En förväntning är att utvecklare tar del av rekommendationerna, lär känna sin målgrupp och att fler lösningar utvecklas.

Upplägg och genomförande

Projektet har undersökt litteratur och forskning inom delar av psykologi, biologi och äldrevård samt teorier inom interaktionsdesign (IxD) och användarupplevelse (UxD). Teorin har kompletterats genom en kvalitativ behovsanalys på intervjumaterial från totalt 23 intervjuer fördelade på boende, personal och anhöriga. Förutom detta har en observation av en aktivitet genomförts. Materialet har kodats och kategoriserats och ur det har rekommendationer tagits fram som kan vara till nytta vid utvecklande av digitala hjälpmedel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.