Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar

Diarienummer 2016-03361
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utifrån en tvärvetenskaplig ansats undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament kan minska miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnar. Det långsiktiga målet är att bidra till en minskning av miljöpåverkan från transporter till och från hamnar på land- och sjösidan genom att skapa förutsättningar för en övergång till miljöeffektivare trafikslag, fordon, fartyg, tekniker och alternativa bränslen.

Förväntade effekter och resultat

Projekt avser öka kunskapen om hur hamnavgifter kan utformas för att ge rederier, åkerier och tågoperatörer tydliga incitament till miljöförbättrande åtgärder. Analys av kostnadsfördelning mellan parter, prissättning och priselasticitet och hur det kan påverka godsflödena är viktiga resultat. Projektet avser även att öka kunskapen om enskilda avgifters och incitaments effekter på utsläpp till luft, trängsel och energianvändning, och klargöra vilka internationella, regionala och nationella regelverk och bestämmelser som avgifterna måste vara förenliga med.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under två år och består av fyra parallella arbetspaket: Miljöstyrande incitamentstrukturer och avgifter för hamnar; Avgifters förenlighet med reglering på internationell, regional och nationell nivå; Miljödifferentierade hamnavgifters effekter på val av hamnar och transportkedjor; samt Miljö- och energianalys av väg, sjö och järnväg. Arbete bedrivs gemensamt av forskare och hamnrepresentanter och i nära samarbete med andra intressenter för att underlätta en implementering av föreslagna avgift- och incitamentstrukturer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.