Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Hamnars möjligheter att styra mot mer miljöeffektiva fordon, fartyg och trafikslag, samt miljövänligare tekniker och bränslen genom att använda miljödifferentierade avgifter och incitament har undersökts. Både sjö- och landtransporter har studerats. Styrmedel analyserades utifrån förväntad effekt på godsflöden och luftemissioner, och möjlighet till implementering utifrån juridiska och politiska aspekter. Projektet adresserar främst det transportpolitiska hänsynsmålet genom en minskning av transporternas negativa miljöeffekter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet ger kunskapsunderlag till hur hamnar kan minska buller och köbildning från tung vägtrafik och sänka luftutsläppen från samtliga trafikslag. Internationellt finns många styrmedel för hamnar, både för sjö- och landsidan. Tänkbara avgifter för lastbilar syftar till att styra mot ökad fyllnadsgrad, renare fordon, mot rutter utanför tätort eller mot ökad andel järnväg/sjö. Det finns dock juridiska utmaningar vid utformning av avgiftsystemet. Det är även viktigt att flera hamnar har en gemensam inriktning för att undvika förflyttning av gods till andra närliggande hamnar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av IVL Svenska miljöinstitutet (projektledare), Göteborgs Universitet (Företagseko. inst., Juridiska inst. och Nationaleko. inst.), VTI, Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar och Trelleborgs Hamn, med bidrag från en aktiv referensgrupp bestående av företag, myndigheter och intresseorganisationer. Efter en kartläggning av befintliga miljöinriktade styrmedel, valdes fyra ut för djupare analys: rabatt för fartyg med lägre NOx-utsläpp eller reducerad fart, samt avgift för inpassage för lastbilar baserat på tidpunkt eller miljöprestanda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03361

Statistik för sidan