Metodik för utveckling av samverkansarenor

Diarienummer 2017-03538
Koordinator Stockholms universitet - Ledningskansliet
Bidrag från Vinnova 9 513 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en metodik med generiska komponenter för att underlätta initiering, utveckling och drift av hållbara situationsanpassade arenor för kvalitetsdriven samverkan med flera aktörer. Arenastrukturen förenklar utvecklingen av samverkan och underlättar för lärosätena att utgöra en utvecklande kraft i samhället. MUSA avser att ge förutsättningar för uppbyggnad av arenor som en organisatorisk struktur i lärosätenas samverkansarbete som är lätt att tillämpa och ger en resurseffektiv kapacitetsökning av samverkan.

Förväntade effekter och resultat

MUSA ska, förutom de konkreta resultaten från arbetet i en rad ”studieobjekt”/experimentarenor, som huvudresultat erbjuda ett ramverk för arenauppbyggnad. Genom att tillhandahålla byggstenar för hållbara, agila och kvalitetsdrivna samverkansarenor underlättas ett av högskolans uppdrag: att initiera och utveckla långsiktig samverkan mellan lärosätena och andra samhällsaktörer och därmed bidra till innovation och nyttiggörande för en god samhällsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en sammanställning och relevansbedömning av tidigare arbeten kring samverkansarenor. Detta resulterar i ett förslag på metodiker för utveckling av samverkansarenor som sedan utvecklas och testas på de arenor (studieobjekt) som byggs upp vid respektive lärosäten. Metodikerna och arbetet med arenorna utvärderas kontinuerligt och vidareutvecklas i tre workshops under projektets gång som ombesörjer och garanterar det gemensamma lärandet. Resultatet kommer att presenteras och utvärderas på en slutkonferens och rapporteras i skriftlig form.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.