Mer än en kontorstyp! Kunskapsspridning om aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Diarienummer 2017-04436
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Första syftet är att sprida nyanserad och problematiserande kunskap kring aktivitetsbaserad arbetsplatser. Målet är att ge bättre underlag till alla de medarbetare, chefer och ledningsgrupper runt om i Sverige som sitter i aktivitetsbaserade kontor, eller kommer att göra det, eller överväger att göra det. Andra syftet är att sprida kännedom internationellt kring vad aktivitetsbaserade arbetsplatser är och hur det fungerar. Målet är att lansera Sverige just som ett föregångsland i innovativ organisering, exempelvis för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Förväntade effekter och resultat

Vad gäller kunskapsspridning nationellt kring aktivitetsbaserade arbetsplatser, förväntar vi oss att uppnå en ökad kunskap kring vad dessa kontorstyper innebär, av såväl för- och nackdelar. Detta för att företag och organisationer såväl som individer ska kunna ta väl grundade beslut kring strategi kring kontorstyp. Vad gäller den internationella spridningen är förhoppningen att lyfta Sverige som ett innovativt och framåtlutat land, där vi ser möjligheterna med digitalisering. Vidare där vi med ett icke-hierarkiskt ledarskap går i framkant för ett jämlikt arbetsliv.

Planerat upplägg och genomförande

En rad aktiviteter är planerade, med olika konstellationer av forskargruppen och i samarbete med olika intermediärer, i syfte att nå olika målgrupper med olika kunskapsbehov. Exempelvis en antologi för att göra forskning tillgänglig för en större publik, rapport på engelska för populärspridning; filmer på svenska och engelska; poddserie på svenska samt en rad utbildningsinsatser i samarbete med olika företagsutbildningsinstitut på olika ställen i landet, samt deltagande internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.