MEASAUT- att mäta automationsrelaterade aspekter i framtida flygsystem

Diarienummer 2011-04157
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att från ett flygbolagsperspektiv rekommendera hur man ska mäta och följa upp prestationsfaktorer och förmåga relaterade till ett högautomatiserat framtida flygsystem. Detta arbete har påbörjats men inte slutförts. M.h.t. komplexiteten i denna frågeställning är det tveksamt om detta mål hade kunnat uppnås även om full tid hade kunnat allokeras till detta projektarbete inom ramen för detta projekt. Delmålet att föra en doktorand närmare sin doktorsavhandling kan dock sägas ha uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med att utveckla automationsrelaterade indikatorer som kan användas för att utvärdera risker, operativt utfall samt träningsbehov har påbörjats i och med detta projekt. Vidare arbete krävs för att nya automationsrelaterade indikatorer skall kunna integreras i SAS befintliga system. Den kompetensutveckling som getts doktoranden förs dock tillbaka till SAS genom doktorandens ordinarie arbetsuppgifter i bolaget. Detta arbete förvaltas även genom samarbete mellan KTH och SAS i andra projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två steg: Genom studier av automation och dess påverkan på piloters arbete, inklusive intervjuer med piloter angående deras förhållning till automation i dagens system och deras tankar inför framtiden relaterat till detta. Detta har följts av fortsatta studier kopplat till möjlighet att mäta prestanda i automatiserade system. Teoridelen och ramverket till en artikel för publicering i en vetenskaplig tidskrift har påbörjats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.