Lövgärdesskolans innovationslabb - höj elevers resultat och bryt segregation genom samverkan i ett närområde

Diarienummer 2017-04741
Koordinator GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION - GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION , HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 1 884 195 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Projektets parter vill motverka segregation i samhället med skolan som främsta verktyg. Arbetet i innovationslabbet har tre mål: 1. En ny samverkansmodell. Utveckla en samverkansmodell mellan det idéburna, privata, offentliga och akademin för att stödja skolor så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång. 2. Nya arbetssätt. Utveckla nya arbetssätt via samverkansmodellen så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång. 3. Arbetssätt i närområdet. Utveckla nya arbetssätt via samverkansmodellen som gör att upplevelse av delaktighet, tillit och trygghet ökar.

Förväntade effekter och resultat

En samverkansmodell mellan det idéburna, privata, offentliga och akademin som stärker skolor och genererar arbetssätt som lyfter elevers resultat. Ökat engagemang och delaktighet i närområdet hos deltagande elever. Deltagande elevers föräldrar är mer delaktiga. Berörda aktörer upplever en förändrad syn på närområdet. På längre sikt ett tryggare Lövgärdet med en stärkt skola som leder till bättre integration, förändringar i hur barn ser på sin framtid och möjligheter att göra positiva livsval. Projektet har följeforskning, och använder mätningar som görs inom Göteborgs Stad.

Planerat upplägg och genomförande

I innovationslabbet på Lövgärdesskolan kommer projektparterna tillsammans med målgruppen formulera, testa och utvärdera lösningar som stödjer skolans samverkan samt pröva nya arbetssätt för att lyfta skolor och elevers resultat. Lösningarna ska leda till att minska segregationen och säkerställa demokratin. Arbetet kommer även att inkludera mobila innovationslabb, för att ge eleverna tillträde till fler arenor samt dra nytta av att projektparterna kommer från olika arenor i samhället.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.