LED-driftsdonplattform

Diarienummer 2013-03696
Koordinator VADSBO Transformatorer AB
Bidrag från Vinnova 1 930 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla och utforska bärkraften i en teknikplattform baserad på mikroprocessorstyrning av LED-driftsdon. Målen har varit förbättringar på en rad mätbara områden och förbättringarna har uppnåtts med råge för samtliga utom ett, kostnadsbilden. Där ser det f.n. ut som att ansatsen inte uppfylls fullt ut, då produkten ännu inte går att tillverka till lägre kostnad än befintliga produkter. Med fortsatt optimering och produktion i större volymer finns goda förhoppningar om att även kostnadsbilden förbättras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visar att innovationen är bärkraftig och att kommersiellt gångbara produkt är möjliga att utveckla baserade på den plattformen som tagits fram. De fördelar som LDP plattformen innehar kommer resultera i betydligt konkurrenskraftigare produkter än med befintlig teknik och ger underlag till en kommersiellt gångbar verksamhet i enlighet med ansökan. För detta ändamål avser Vadsbo att etablera ett företag med namnet SwitchTech AB för kommersialisering och vidareutveckling av tekniken.

Upplägg och genomförande

Vi undersökte olika befintliga tekniker och dess fördelar och nackdelar och hittade de områden där teknik baserad på innovationen hade störst potential. Därefter konstruerades flera versioner av en hårdvara och mjukvara utvecklades parallellt. Tillsammans med prototypen utvecklades ett avancerat mätsystem för att kunna utvärdera elektriska prestanda såsom EMC, verkningsgrad och kommunikation. Komplexiteten i främst reglersystem underskattades, vilket ledde till att projektet drog ut på tiden och tog längre tid än vad som från början var planerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.