Kreativitet & Kapital - om framgångsrika arkitekt- och designkontor

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 767 130 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppfyllt vårt syfte och nått ökad förståelse för hur ett antal framgångsrika arkitektkontor leds och organiseras. Framför allt har vi kunnat identifiera ett antal olika organisationsmodeller samt olika sätt att hantera spänningen mellan det kommersiella och konstnärliga. Dessutom har vi studerat innovationer, samarbeten och internationalisering. Vi har med råge uppfyllt våra mål samt också funnit aspekter vi inte kunde förutse från början.

Resultat och förväntade effekter

Förutom att kunna identifiera olika organisationsmodeller och olika strategier för att hantera spänningen mellan det kommersiella och konstnärliga, har vi funnit intressanta resultat kring arkitektkontorens innovationer, internationalisering samt hur, framför allt de utlandsbaserade kontoren, arbetar ideologiskt. Redan nu har vi, förutom slutrapporten, fått ett internationellt konferenspapper accepterat och vi har haft föreläsningar och seminarier för såväl praktiker som studenter på olika utbildningar.

Upplägg och genomförande

Eftersom vi fick tillgång till fler företag än vi hade hoppats på och det dessutom visade sig finnas fler intressanta aspekter än vi hade förutsett, växte projektet mer än planerat (dock med samma resursåtgång). Vi hade planerat att göra fyra fallstudier, men i slutändan gjorde vi tio, varav vi använde nio i slutrapporten. Därmed har vi också samlat material till många artiklar framöver och eftersom vår studie är internationell, har vi goda förhoppningar om att också kunna publicera oss internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.