Kontrollerad metanproduktion från oljeförorenat vatten med dubbel klimatvinst.

Diarienummer 2015-03499
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 2 626 878 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en kontrollerad process för anaerob biologisk rening av vatten förorenat med mineralolja, samtidigt som biogas produceras. Arbetet fokuserade dels på att få ökad förståelse för processen som spontant uppkommit i lagringstanken och utvärdering av slam och substrat, samt på teknikutveckling av olika processlösningar i labbskala. Arbetet har följt tidsplanen under hela projektet och en process för att kombinera vattenreningen med produktion av biogas tagits fram. Hur en fullskaleprocess skulle kunna se ut kommer att kunna kommuniceras till intresserade.

Resultat och förväntade effekter

Rening av oljeförorenade vatten med en Anaerob Moving Bed Biofilm Reaktor (AnMBBR) kunde genomföras med högre belastning (1,1 jm 0,4 kg tCOD/m3/dag) och under mycket kortare uppehållstid (25 dagar jm 104 dagar) än den process som idag pågår i C1. AnoxKaldnes biofilmbaserade ARCH AnMBBR vid 37 °C kunde hantera den högsta OLR med konsekvent COD-reduktion av uppemot 70 % och metanproduktion av runt 180 Nml/gCOD/dag. Samhällsvinsten med den utvecklade processen är bättre hantering och rening av oljehaltiga vatten, samt att energin tas tillvara i form av produktion av förnybar biogas.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete mellan Högskolan i Borås, Veolia Water Technologies AnoxKaldnes AB och Stena recycling AB. Driftuppföljning av C1 visade ca 60 % COD- reduktion vid ca 100 dagars uppehållstid. Slammet i C1 är inte unik. BMP-tester visade att andra slam bryter ner COD i vattnet lika bra eller bättre än slam från C1. Tre olika process-uppsättningar testades i labbskala under 300 dagar; två Anaeroba Moving Bed Biofilm Reaktorer (AnMBBR), en vid 37 °C och en vid 50 °C, samt en kontaktreaktor vid 50 °C. AnoxKaldnes biofilmbaserade ARCH AnMBBR vid 37 °C presterade bäst.

Externa länkar

Presentation av projektet på HB´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.