Konstruktion för Prestanda - avancerad motorarkitektur och integration

Diarienummer 2013-01185
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 9 690 359 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Nästa generations flygmotorer möter en allt mer komplex kravbild med bland annat allt högre målsättningar inom energieffektivitet och miljövänlighet, men även anpassningsbarhet till flera olika flygplan med samma motorteknologi som grund. Detta projekt har simulerat hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och hur detta i sin tur ställer krav på motorns större strukturella komponenter

Resultat och förväntade effekter

En stärkt samverkan mellan kompletterande discipliner inom akademin har demonstrerats. Introduktion och ökad förmåga att utvärdera motorarkitekturer och dess integration i flygplan. Projektet har tagit fram grundmodeller för vidare anpassning i olika projekt samt spetskompetens inom multidisciplinära kopplingar av termodynamisk motorprestanda, konceptdesign och mekanisk helmotormodellering.

Upplägg och genomförande

Projektet var en samverkan mellan klustren för Framdrivningssystem och Värdedriven utveckling. Projektet har involverat två doktorander och handledare från två olika avdelningar från Chalmers Tekniska högskola i ett nära samarbete med GKN Aerosapce. Initiellt definerades olika scenarion för kopplade problem i motorarkitekturer, följt av modellering och simulering varefter validering skedde genom att tillämpa på alternativa och kända motorarkitekturer.

Externa länkar

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Konstruktion-fQr-prestanda---Mekanik-och-producerbarhet-fQr.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.