Kompetensinventering digitalisering i SMF

Diarienummer 2017-05203
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Kompetensbehoven i företagen vid digitalisering fokuseras i projektet. Företagen har behov av olika kompetenser i olika faser/steg av digitaliseringsarbetet. Ett arbetssätt ska tas fram för att företagen ska kunna identifiera sina kompetensbehov i dessa olika steg/faser och sina kompetensgap samt planera för att börja fylla dessa gap. Målet är att arbetssättet ska kunna användas av såväl externa processledare/coacher som interna processledare, det vill säga företaget genomför analysen på egen hand.

Förväntade effekter och resultat

Det direkta projektresultatet är ett arbetssätt för främst små och medelstora företag inom fordonsindustrin. Arbetssättet kommer dels att finnas dokumenterat att ta del av för de företag som vill göra arbetet på egen hand och dessutom för externa processledare/coacher. Det planeras i det sammanhanget också tillgängliggöras som en ”byggsten” inom Produktionslyftets coachningsmetodik. En förväntad effekt är att behovet av kompletterande kompetenser i företagen kommer synliggöras och att företagen börjar fylla de kompetensgap som synliggörs.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis görs en översiktlig omvärldsanalys kring liknande arbetssätt och belysande exempel som kan bidra in i arbetet. Utvecklingen av arbetssättet görs iterativt, där ett utvecklingsarbete görs och testas i företag innan det justeras och kompletteras och testas i ytterligare företag. Arbetssättet dokumenteras i en manual. Målgruppen är främst små och medelstora företag som är leverantörer inom fordonsindustrin. För att stämma av behovsbilden och vägval i processen kommer en referensgrupp med representanter från FKGs medlemmar att nyttjas under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.