Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd

Diarienummer 2017-03303
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 794 723 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har sin grund i tre centrala utmaningar för landsbygden och kollektivtrafiken: -Öka resmöjligheten för landsbygdens befolkning för ökad tillgänglighet till arbetsmarknader. -Uppnå en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik på landsbygden. -Öka kollektivtrafikens marknadsandel och utveckla nya mobilitetslösningar på landsbygden för att kunna möta trafikens klimatutmaning. Idén är att utveckla affärsmodeller för samverkan mellan kollektivtrafiken och kollaborativa tjänster samt vidareutveckla och testa fler transporttjänster för landsbygden.

Förväntade effekter och resultat

-Utveckla affärsmodell för samverkan offentlig kollektivtrafik och kollaborativ persontransport. -Utveckla och testa ny mobilitetstjänst/er för landsbygden. -Fördjupa kunskapen kring förutsättningar för hållbart resande på landsbygden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sker i samverkan mellan IVL, SAMOT, Mobilsamåkning, Region Blekinge, ytterligare kollektivtrafikhuvudmän, regioner, kommun, ideella organisationer som driver samåkning på landsbygden. Samåkning inom kollektivtrafiken, i samverkan med och fristående från kollektivtrafiken studeras. Intervjuer och enkäter används för att öka kunskap kring beteendeförändring för hållbart resande och utveckling av mobilitetstjänster. Intervjuer med kollektivtrafikens aktörer används för att ta fram modell för samverkan mellan kollektivtrafik och kollaborativa tjänster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.