Kartläggning av hur miljöaspekter påverkar FoU-processer i företag med omfattande verksamhet i Sverige

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ger en fördjupad bild av de stora svenska företagens miljöverksamheter. Kartläggningen baseras på företagens års- och miljöredovisningar och visar mer detaljerad miljöåtgärder samt drivkrafter, och mindre detaljerad miljöavtryck samt FoU-verksamheter. Studien visar att årsredovisningar är tillräckliga för att samla in information om produktutveckling och produktionsprocess, medan information om FoU presenteras inte i lika utsträckning och behöver därför kompletteras med intervjuer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ger en fördjupad bild av de stora svenska företagens miljö- och FoU-arbete, samt generera en ny metod för att samla in och analysera företagens miljöaspekter i form av en databas. Den nya data-metoden baseras på management literaturen och inkludera interna miljöåtgärder, vertikala åtgärder, horisontala åtgärder, drivkrafter samt miljöavtryck. Den nya analys-metoden baseras på eco-innovation literaturen och består av dimensioner (Product, Production process, organisational process, user, value chain och governance), som delas i oliks system-kategorier.

Upplägg och genomförande

Populationen som studerades utgjordes av de största företag (93 av 115) avseende antal anställda i Sverige och med FoU-verksamhet i Sverige. Information från företagens års och miljöredovisningar samlades in, men eventuellt kontakter med företagen gjordes inte på grund av tidsbrist. Istället lades tonvikten på metodutveckling både för att samla in och för att analysera miljöåtgärder. Mer kvalitativ än kvantitativ information hittades och lagrades i en databas, samt analyserades med hjälp av eko-innovation dimensioner och kategorier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.