Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interoperabilitet mellan plattformar

Diarienummer
Koordinator Region Jönköpings Län - Region Jönköpings Län Kommunal utveckling
Bidrag från Vinnova 1 969 850 kronor
Projektets löptid mars 2023 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt 2022

Syfte och mål

Genom samverkan mellan plattformsleverantörer hitta arbetssätt och metoder för att framgångsrikt skapa interoperabilitet mellan IoT-plattformar och öppna data-plattformar. Funktioner som skapas kommer nyttjas i kommunal verksamhet för att sänka och jämna ut energiproduktion. Mål är att generera viktig lärdom kring samarbete för interoperabilitet samt bidra till gynnsam position för parterna samt övriga aktörer i Sverige inför kommande EU-satsningar inom interoperabilitet, MIMs, miljö- och hållbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i kunskap och teknik som underlättar framtida informationsutbyte och interoperabilitet. Detta ligger i linje med intentioner inom EU vilket ger parterna samt Sverige goda möjligheter att bidra på EU-nivå. Projektet tar fram prototyp, applicerat på testfall där energiförbrukning hos olika aktörer mäts. Då dessa data delas fås gemensam bild av energiläget. Beslut kan sedan tas baserat på den samlade informationsmängden som då ger en bättre bild än vad data gjorde separat.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer drivas gemensamt av de olika parterna där varje part tar ansvar för sin del i projektet. Interoperabilitet mellan plattformarna drivs av Sensative, Th1ng och Metasolutions. Icon Development bidrar med kunskap om standarder, samt granskning av implementation och teknisk design. Region Jönköpings län står för administrativ samordning och övergripande måluppfyllnad samt för att tillämpa resultaten av projektet i verksamheterna i pågående Vinnova-projektet för IoT i Jönköpings län.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2023

Diarienummer 2022-03751

Statistik för sidan