Internationalisering av SMF genom sociala media, living labs och marknadsspecifik utveckling

Diarienummer 2013-04653
Koordinator DATAFÖRENINGEN I NORR
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet: Metoder för försäljning och marknadsföring B2B genom sociala medier för SME-företag pilotas och verifieras har uppnåtts. Vi har varit med att forma ett operativt nätverk av clusterorganisationer som tillsammans går vidare med ansökningar för projekt med fler partners som stöder SME-internationalisering i fler delar av Europa. Ett antal SME:er har hittat nya marknader för sina produkter/tjänster och hittat partners på nya marknader. åtminstone ett par av deltagande företagen har under projekttiden provat sin produkt/tjänst på nya marknader och fått feedback.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats med det vi föresatte oss i projektet. Vi underskattade dock problemet att få in möten med de viktigaste personerna i respektive företag i kalendern. Därför blev många av våra aktiviteter sena jämfört med tidplan. Det är alltid svårt att se långsiktiga effekter på en så kort projekttid, men att vi blev sena gör det extra svårt. Företagen är dock väldigt nöjda, och alla var intresserade av att gå vidare i ytterligare projekt där vi kunde följa de långsiktiga effekterna. Vi ansökte också om ett sådant, men fick tyvärr nej.

Upplägg och genomförande

Som vi skrivit i fältet ovan blev vi försenade, utöver det har upplägget och genomförandet fungerat bra. Vis av erfarenheten borde vi ha ´blockat´ tider för möten och workshops med företagen långt innan vi visste exakt vad vi skulle göra på respektive möte. En ytterligare svårighet var ju också att vi från början inte visste exakt vilka företag vi skulle ha med. Som vi också nämnt var det också svårt att komma någonstans runt samarbeten med andra kluster innan vi träffats fysiskt i Berlin. Från början fokuserade vi på ´living labs´, men det visade sig lättare att samarbeta med andra cluster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.