Internationalisering av ett centrum för träbroar

Diarienummer 2012-02450
Koordinator Luleå tekniska universitet - TräCentrum Norr
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål har uppnåtts.1. Kartläggning av läget i Europa och utanför Europa för träbroar: För undersökta länder har en bild av nuläget erhållits. 2. Att etablera relationer med organisationer: För undersökta länder harkontakter upprättats. 3. Att finna hinder för träbroar; detta har undersökts för prioriterade länder. 4. Att hitta utmaningar och aktuella frågor: detta har gjorts för prioriterade länder.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheter för akademiker i projektgruppen är samarbete kring ansökningar om forskningsmedel med partners som kommit fram ur projektet. Industriella deltagare har fått en omvärldsbild som ger dem större möjligheter att bedöma risker och möjligheter med en internationell verksamhet. Företagsbesök har gett insikt i hur företag i andra länder fungerar. Av värde är de listor på träbrokontakter som tagits fram samt de personliga och institutionella relationer som projektet gett. Vidare har de första stegen tagits till samarbete med flera potentiella partners.

Upplägg och genomförande

En lista på organisationer, personer, företag och myndigheter som arbetar med träbroar togs fram som en första aktivitet. Därefter skickades mail till personer på denna kontaktlista där en kort presentation av projektet gjordes samt att några frågor om intresset för träbroar ställdes. Baserat på svaren från dessa utskick så valdes ett antal intressanta kontakter ut. I första hand enades gruppen om att välja kontakter i Europa och att Spanien, Schweiz, Holland, England var speciellt intressanta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.