Intelligenta/autonoma realtidsapplikationer för detektering, målföljning och klassificering

Diarienummer 2014-00926
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har gett oss fördjupad vetenskaplig förståelse av visuell målföljning. Fundamentala insikter har uppnåtts inom detektion av objekt, klassisk rörelse-detektion, detektion av rörelse bakom vegetation eller med dynamisk bakgrund (vatten). En metod har identifierats som kandidat för befintlig produkt (livstidsförlängning). Projektet har inneburit vetenskaplig problemformulering, litteraturstudier, seminarier, vetenskapligt nytänkande där frön till idéer getts möjlighet att växa i syntes med annan kunskap, ett konferensbidrag (ICPR16) och en patentansökan.

Resultat och förväntade effekter

De mest konkreta resultaten utgörs av en omfattande litteraturstudie, identifierad metod som kan implementeras i en befintlig produkt för att höja dess prestanda/precision och därmed också generera en livstidsförlängning. Det planerade patentet kan tillämpas i en vardaglig kontext och därmed ha ett betydligt bredare tillämpningsområde. De kommande årens projekt kommer kunna utnyttja projektets kunskapsbas som till stor del består av specifika litteraturreferenser, implementerade subrutiner och insikter om enkla men viktiga principer för bildanalysen.

Upplägg och genomförande

Det förhållandevis begränsade projektet har bestått i några grundläggande faser: litteraturstudier, syntes med vår tidigare kompetens, framtagning av resultat, samt i viss mån presentation av metoder/resultat. Projektet kommer även att bestå av en efter-fas: patentansökan med eventuellt ytterligare utvärdering/modifiering och tester. De framtida projekt som ännu inte initierats kan också ses som en fortsättning, då projektets nya angreppssätt och procedurer ska tillämpas i praktiken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.