Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet

Diarienummer 2016-03001
Koordinator Ljusdals kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 2 138 874 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Målet med projektet är att skapa en ny modell/process för landsbygdsutveckling som baseras på helhet och hållbarhet. Projektet skall generera nya innovativa lösningar för utveckling på landsbygden där förutsättningar skapats för att offentlig verksamhet, ideella organisationer och privata aktörer ska kunna samverka i olika konstellationer utifrån det verkliga behovet. Syftet är att under projekttiden bygga en egen gränsöverskridande organisation som generarar en hållbar utveckling för de som bor på landsbygden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall genom att identifiera svårigheter och hinder i det offentliga systemet öka kunskapsnivån hos beslutsfattare och personal så att man arbetar mot samma mål. Att beslut fattas utifrån behov och rådande kontext. En tvärsektoriell budget arbetas fram och därmed införs en helhetslösning för offentlig service i landsbygden. Om de verksamheter som finns i bygden samordnas möjliggörs utökad service och tillgänglighet för människor som bor och verkar på landsbygden. Den modell/process som skapas ska kunna överföras på alla mindre orter i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Genom olika kompetenshöjande aktiviteter omvärldsanalys, kontinuerlig fortbildning, studiebesök, tvärsektoriella arbetsmöten, planeringsdagar med fokus på samsynthet och planering framåt, analys och riskbedömningar samt kontinuerlig utvärdering, möjliggöra förutsättningar för bildandet av en ny organisation där gränsöverskridande arbete inom offentlig förvaltning genererar utveckling och tillväxt. Projektet arbetar utifrån en kvadrupelhelix där samverkan sker mellan offentlig, privat, akademi och ideella verksamheter.

Externa länkar

Den specifika hemsidan kommer att byggas upp som en underflik till kommunens. Ytterligare information kommer om det.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.