Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet

Diarienummer
Koordinator Ljusdals kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 2 115 934 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att skapa en hållbar modell för landsbygdsutveckling för att kunna samordna hela den kommunala servicen, samt öka samverkan mellan privata, ideella aktörer och offentlig verksamhet utifrån det verkliga behovet. Den modell som skapats visar att man genom samverkan och samordning av befintliga resurser ger förutsättningar för att bevara och bedriva verksamhet kvalitativt och ekonomiskt utifrån bygdens behov. Modellen går att applicera på andra orten om den anpassas efter rådande kontext.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet överstiger förväntan, vilket gjord utvärdering visar. Samverkan mellan olika aktörer pågår, anställda arbetar gränsöverskridande i hela organisationen, vilket möjliggör högre tjänstgöringsgrader och utökad samhällsservice. Verksamheter inom kommunen har delgett varandra sina kunskaper genom tvärsektoriella möten/internutbildningar. Gemensamma mål för verksamheten har skapats. Olika kompetenshöjande insatser har erbjudits anställda vid ett flertal tillfällen. Alla anställda har fått handledning för sin egen utveckling.

Upplägg och genomförande

Fakta har tagits fram genom intervjuer, samtal och möten med anställda och boende i bygden. Projektet fick ett eget kostnadskonto utifrån de kostnader och intäkter som fanns i Ramsjö 2015. Projektledaren har haft kontor i bygden och arbetet har skett nära människorna i bygden. Arbetsgrupper kopplade till olika delar har funnits för projektets hjälp. En referensgrupp har funnits kopplad till projektet. Det viktigaste arbetet har varit att lära känna bygden, och att få med människor i förändringsprocesser. Framgången ligger människors engagemang och mod att göra en skillnad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03001

Statistik för sidan