Innovativ affärsmodell för effektivare avfallshantering och regional utveckling

Diarienummer 2014-03457
Koordinator NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AKTIEBOLAG (NSR)
Bidrag från Vinnova 1 260 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Huvudsyftet i projektet har varit att se på hur man bättre kan ta tillvara befintliga värdekedjor och såväl skapa nya tjänster som att accelerera utvecklingen av affärer av det stora nationella och internationella intresse som kommunal avfallshantering väcker. I förstudien som föregick projektet identifierades tre typmodeller för hur en affärsmodell för kommunal avfallsverksamhet kan se ut. Varje modell hade sina styrkor och svagheter. Den affärsmodell som har utvecklats omkring Vera Park omfattar alla modellerna, men tar tillvara styrkorna och minimerar svagheterna.

Resultat och förväntade effekter

Flera affärsutvecklingsprocesser har initierats inom TIBAL. En AUP mellan Malmberg Water och Tyréns har initierats med NSR som mottagare. Vera Park har utvecklats med större företagsetableringar som innebär ny, kompletterande infrastruktur, vilket har skapat nya arbetstillfällen samt minskade transporter och minskad mängd restprodukter efter återvinning. Målet att sprida resultatet har delvis nåtts genom ett paper och deltagande i internationella forskningsseminarier. En publik rapport bifogas slutrapport och bidrar till måluppfyllelse.

Upplägg och genomförande

Den utforskande fasen och den inledande delen av den definierande fasen i projektet har haft positivt utfall. Den inledda dialogen med de företag som är aktiva på Vera Park har också varit så pass positiv att delar av implementeringen har kunnat inledas tidigare. På grund av tidsförskjutningen har det dock inte varit möjligt att utföra en första utvärdering av affärsmodellerna. Då det i ett sent skede i projektet stod klart att Sustainable Business Hub går in i Vera Park och testar ett nytt arbetssätt, har denna del inte hunnit implementeras full ut heller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.