Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare

Diarienummer 2015-03610
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centre for Healthcare Improvement
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att stärka förnyelse- och innovationsförmågan i offentlig sektor via forskarstödda lärandenätverk - framförallt med fokus på patienter med komplexa sjukdomsproblem. Genom projektets spännvidd av innovativa aktörer och den forskarstödda designen visar de olika utvärderingarna tydligt att ett fruktbart sätt att bedriva förbättring i komplexa systemet är att låta aktörer i systemet träffas under lärande former och tillsammans diskutera ny kunskap och hjälpa varandra att integrera denna i den egna kontexten.

Resultat och förväntade effekter

´Målet är att, inom och mellan de deltagande organisationerna, utveckla metoder för brukarinvolvering samt kompetens och processer för framtagning och implementering av organisatoriska innovationer/affärsmodeller för vård.´ Samtliga utvärderingsnivåer indikerar på olika sätt att innovationsförmågan har förstärkts dels via forskarbidraget men även via den tid som har spenderats tillsammans samt det förtroende som har byggts upp inom nätverket. Att använda patienten som en attraktor för utveckling förefaller också vara fruktbart.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt det, relativt detaljerade, ramverk som sattes upp i utlysningen. Ytterligare innovativa aktörer har tillkommit. Det förefaller som att projekttiden har varit kort för att etablera mer djupgående relationer varför alla aktörer i nätverket har velat se någon form av förlängning av nätverket. Detta ser vi också som ett kvittos på att den upplevda nyttan har varit större än insatsen. Vi upplever vissa begränsningar i att följa den detaljerade utlysningstexten men det har också förenklat eftersom ramarna har varit givna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.