Hur säkerställa rätt vård, på rätt sätt, vid rätt tillfälle för de multisjuka äldre

Diarienummer 2011-02548
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet är inriktat på ett problemkomplex som är en av sjukvårdens och äldrevårdens stora utmaningar nämligen att organisera vården så att multisjuka patienter får ett mer samordnat omhändertagande samt att skapa en organisation som hanterar överbeläggningar bättre än idag. Båda problemen är indikationer på likartade brister i vården. Det finns behov av en ökad processorientering samt en bättre planering och styrning utifrån patientbehov, samt att bättre kunna hantera den variation i resursbehov som finns.

Resultat och förväntade effekter

Projektet tar sig an en av de större utmaningar som sjukvårdens organisering står inför idag att effektivisera vårdkedjan som helhet. Genom den kunskapsutveckling som projektet förväntas leda till, ser vi en stor potential till effektiviseringar och till högre kvalitet i sjukvården. Vi ser också att det finns en tydlig potential för tillväxt för de svenska vårdorganisationer som exporterar sjukvård och för de företag som utvecklar styrningsmodeller och IT-verktyg för ledning och styrning av sjukvård.

Upplägg och genomförande

För att få en fungerande vårdkedja kring de multisjuka äldre så behövs både en fungerande kommunal verksamhet samt en fungerande sjukvård samt en koordinering av båda parters insatser. Graden av komplexitet är mycket hög enligt vår bedömning. För att skapa praktiska förutsättningar har vi därför valt att arbeta utifrån antingen ett kommunalt eller sjukhusperspektiv i de respektive delprojekten, vilka i ett tredje steg förenas i ett vårdkedjeperspektiv. Det speglas också av konsortiets sammansättning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.