Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbarhetsanalys av Produktion2030:s projekt

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 790 460 kronor
Projektets löptid december 2019 - juli 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att visa hur projekt inom programmet Produktion2030 hanterade eller bidrog till hållbarhet och en cirkulär ekonomi i samhället. Projektet samlade och analyserade data från alla Produktion2030 projekt (pågående och slutförda projekt från 2013 fram till mitten av 2020) med avseende på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Resultaten bidrar till en stabil grund över hur Produktion2030 har bidragit avseende hållbarhet: Hur vi står idag och också vad som behövs för framtiden, t.ex. för att kunna hantera kommande klimatlagar som förväntas träda i kraft inom några år.

Resultat och förväntade effekter

78 svar av 106 utsända enkäter visar: Tillverkningsindustrin måste övergå till hållbart och resurseffektivt affärsutvecklande. Alla projekt behandlade hållbarhetsaspekter i enlighet med triple bottom line och tre av FNs mål för hållbar utveckling (SDG 8, 9, 12). Mer än hälften av projektet utfört ett arbete som bidrog till miljömässig nytta. I en viss utsträckning bidrog även projekten till en cirkulär ekonomi. Flertalet projekt behövde göra val mellan olika hållbarhetsaspekter. Exempel på detta var en att förbättrad resurseffektivitet kunde leda till en ökad kostnad.

Upplägg och genomförande

14 frågor formulerades baserat på literatur och experter. Enkäten genomgick flertalet iterationer av projektgruppsmöten och arbetsseminarier. Innan enkäten skickades ut till alla respondenter utfördes en pilot med sex utvalda projekt som delgav sin uppfattning av enkäten. Enkäten skickades till respektive projektledare, vilkas kontaktuppgifter var publika på Produktion2030s webbsida. Projekt. Projektledarna kunde också besvara enkäten via ett videomöte. 2 påminnelser användes för att få in 78 svar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2020

Diarienummer 2019-05575

Statistik för sidan