GREEN VIZ LAB - Miljöhänsyn i den fysiska samhällsbyggnadsprocessen

Diarienummer 2017-02842
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Interactive Institute, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 2 742 920 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Data-driven labs

Syfte och mål

Projektets syfte är att skapa en fungerande digital infrastruktur för öppen innovation, som väsentligt ökar takten att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Huvudsyftet med plattformen är att bidra till miljöinnovation, verksamhetsutveckling och förändringsarbete för behovsaktörer. Green Viz Lab ska utgöra en gemensam nationell resurs för arbete med grön infrastruktur och visualiserade beslutsunderlag för planprocessens aktörer. Labbet bygger öppet infrastruktur som flera aktörer kan använda för datadriven innovation, och ökar systematiken för dataförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Den digitala samverkansplattformen ska erbjuda horisontell överbryggning både digitalt och analogt, för integrering av informationskällor och möjliggöra en dubbelriktad dialog mellan aktörer. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans i en modell där aktörer från offentlig sektor, akademi, företag och intresseorganisationer deltar, kan offentlig sektor snabbare och billigare mer effektivt bidra till de satta miljökvalitetsmålen.

Planerat upplägg och genomförande

Green Viz Lab skapar en fungerande digital infrastruktur som skapar förutsättningar för och främjar öppen innovation, som väsentligt kan öka takten på att nå miljömålen. I korta innovationscykler formas och testas lösningar iterativt där metoder som idégenerering, innovationstävlingar och hackathons används. Lösningarna visualiserar en bredare förståelse av de ekologiska sammanhangen så att bättre beslutsunderlag formas. Verktyg, metoder och stöd för olika målgrupper utvecklas; för beslutsfattare, handläggare, företagare, innovatörer, allmänhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.