Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO - hur tas den bäst tillvara?

Diarienummer 2017-02555
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN - FoU Välfärd
Bidrag från Vinnova 1 999 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Projektet syftar till att i avsaknad av egna resurser för verksamhetsutveckling, skapa en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i befolkningsmässigt små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid. Genom samverkan och samutnyttjande av resurser mellan kommuner och huvudmän, samt skapandet av en stimulerande och kreativ arbetsmiljö, är målet att socialt arbete i glesbygd ska utgöra en attraktiv arbetsplats och attrahera kompetent personal.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån glesbygdens villkor förväntas det skapas en organisation och struktur för att ta tillvara innovativa idéer och att leda dessa vidare i praktiken. IFO förväntas få ett klimat som präglas av nytänkande, kreativitet och effektivitet med ett tydligare innovativt klimat, test av digitala lösningar och gemensam specialistkompetens. Den regionala FoU enheten förväntas ha förstärkt sin kompetens för att stötta mindre kommuner. Hälso- och sjukvårdens digitala tjänster som utvecklats inom glesbygd har testats för sociala tjänster och universitetet har fått ny värdefull kunskap

Planerat upplägg och genomförande

Initalt genomförs en kartläggning av IFO´s organisatoriska förutsättningar för att stimulera och tillvarata innovationsförmåga, bl a genom LIKA. En inventering av lokala utvecklingsbehov, tankar och idéer, rörande möjliga alternativa arbetssätt genomförs genom enkäter, intervjuer och workshops, där handläggare, chefer liksom klienter involveras. Utvecklingsbara idéer ska kunna testas i liten skala under projekttiden, som att pröva den virtuella hälsorumsstrukturen ur ett socialtjänstperspektiv. Lärande organisation omsatt i praktiken tas upp i workshops.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.