Framtidens hållbara skolgårdar

Diarienummer 2014-03977
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 429 275 kronor
Projektets löptid juli 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationstävlingen ´Framtidens hållbara skolgårdar´ har ökat förutsättningarna för barn och unga att få bra utomhusmiljöer på sina skolgårdar. Elva tävlingsbidrag lyfte innovativa och långsiktigt hållbara lösningar för såväl pedagogiska som fysiska förutsättningar, exempelvis hög biologisk mångfald, giftfria materialval och möjlighet till lek. Dessutom visade flera bidrag ett helhetstänk kring processen att utforma skolgårdar där elever och personal engageras som medskapare. Tävlingen har bidragit till ett ökat samarbete och engagemang för skolgårdar i Malmö.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen har bidragit till att engagera aktörer både inom och utanför Malmö stad i vikten av bra skolgårdar samt höjt statusen för skolgårdsfrågan. Rent konkret bidrar idéerna från tävlingen till utvecklingen av ett verktyg för att bedöma skolgårdars kvalitetsnivå. På längre sikt förväntas effekterna av projektet vara en ökad kvalitet på utomhusmiljöer för barn och unga, som passar i en modern, tät, grön och hållbar stad.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av tävlingen fungerade väldigt bra och innebar många givande möten och samarbeten. En förvaltningsöverskridande projektgrupp där även SLU hade en mycket aktiv roll bidrog starkt till att tävlingen blev så pass lyckad. Att juryn hade gott om tid till att bedöma bidragen innebar att diskussionerna kunde utvecklas på ett mkt givande sätt för de medverkande. Kommunikationsarbetet med framförallt ett väldigt professionellt tävlingsprogram bidrog till att skapa uppmärksamhet kring hållbara skolgårdar.

Externa länkar

Malmö stads webbsida med information om tävlingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.