Förstudie för införande av Demolakonceptet på civilingenjörsutbildningen inom BSRSTARS samarbete i Östersjöregionen

Diarienummer 2012-02203
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 172 899 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål kan i och med det beskrivna utfallet ovan bedömas ha uppnåtts

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är att demola konceptet när det nu införs på hela eller delar av MIUN är att innovationsprocesserna kommer att stärkas och det kommer bli ett ökat samarbete på grundutbildning men även forskning mellan MIUN och omgivande samhällets organisationer och företag

Upplägg och genomförande

Vi har i stort följt ursprungliga planen även om det precisa upplägget för demola kommer diskuteras i ett möte efter förstudiens slut (Juli). Det har också funnits betydligt mindre tid för resor än vad vi budgeterade för de inblandade i förstudien. Detta har dock inte hindrat att projektet fortlöpt med önskat resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.