Forskning och Utveckling av innovativa glucocorticoid behandlingar av akuta sjukdomstillstånd

Diarienummer
Koordinator AcuCort AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

AcuCort AB´s projekt syftar till en läkemedelsprodukt för administration i munhålan och från vilken ett snabbt upptag av en välkänd glucocorticoid kan erhållas. Sjukdomstillstånd där en sådan produkt kommer att vara till stor nytta är t ex akut allergisk astma. I det delprojekt för vilket VINNOVA-medel erhållits var målet att utveckla denna produkt fram till en punkt då den kan GMP-tillverkas för att därefter prövas i en klinisk fas I studie. Detta mål har uppnåtts till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av att ha uppfyllt målet i det delprojekt för vilket VINNOVA-medel erhållits är att en klinisk fas I studie kommer att genomföras under 2013 Q2-Q3, och det förväntade resultatet av den studien är att AcuCort AB´s produktkoncept verifieras och att beslut sedan kommer att tas om att fortsätta utvecklingen för att produkten ska nå marknaden.

Upplägg och genomförande

Arbetssättet inom det delprojekt för vilket VINNOVA-medel erhållits har varit att lägga ut utvecklingsarbetet (s k outsourcing) till underleverantörer (s k CROs eller CMOs). I detta fall har underleverantörerna funnits i Sverige, USA, Tyskland och Danmark, och AcuCorts roll har varit - förutom att finansiera aktiviteterna - att sätta upp målen, att koordinera mellan leverantörerna, samt att följa upp måluppfyllelsen. Detta arbetssätt kallas ibland ´virtuellt´ och ställer speciella krav på företag och personal som utför det. Vår analys är att det har utfallit väl i detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.