Förbättrad avfallshantering i Stockholms innerstad

Diarienummer 2014-05364
Koordinator Envac Scandinavia Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att illustrera för världen hur en ny svensk innovation kan implementeras och lösa växande problem i dagens städer. Genom den fallstudie som genomförts, och de slutsatser som dragits utifrån den, kan man visa vilka effekter en innovativ sopsug kan få i befintlig bebyggelse och även ge förslag på hur en sådan implementering kan organiseras.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är både kvantitativa och kvalitativa. Projektet förväntades utreda tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter för att kunna ligga till grund för beslut kring avfallshanteringen i Stockholm och andra städer. Den tekniska genomförbarheten utreddes med hjälp av en platsspecifik projektering i innerstaden. Det ekonomiska utfallet beräknades med hjälp av samma projektering och gällande avfallstaxor i Stockholm, som även jämfördes med en alternativ insamling. Projektet redogör även för organisatoriska och finansiella aspekter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med deltagare från näringslivet, kommunen och akademin vilket har gett en bred kunskapsbas. Huvudansvaret har legat hos Envac, i egenskap av projektledare som sedan använt övriga deltagare som bollplank och källa till branschspecifik information.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.