Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring

Diarienummer 2017-05287
Koordinator SVEMIN AB
Bidrag från Vinnova 1 236 500 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att gruv- och mineralindustrin (och ev. metallproducerande industri) ska bidra till att Sverige är fossilfritt år 2045. Målet är en färdplan som beskriver hur gruv- och mineralindustrin kan uppnå fossilfrihet 2045. Delmål: En delrapportering den 1 april 2018 som ska presenteras för Regeringskansliet. Riktad information om projektet och dess resultat inklusive en debattartikel i och med projektavslut.

Förväntade effekter och resultat

Förutom att bidra till att Sverige är fossilfritt år 2045, väntas också arbetet som skapas utifrån färdplanen bidra till att stärka konkurrenskraften för den svenska gruv- och mineralindustrin så att denna kan verka i ett fossilfritt samhälle efter år 2045. Att verka för en fossilfri bransch bidrar också till ökad energisäkerhet genom att göra sig mindre beroende av de fossila bränslena.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs huvudsakligen av en arbetsgrupp som till sin hjälp har en intressentgrupp. En följargrupp ska knytas till projektet under AP 1. Arbetet genomförs i sex stycken arbetspaket: AP 1: Definiera leverans till 1:a april AP 2: Definiera avgränsningar samt gemensam framtidsbild för fossilfrihet AP 3: Nulägesanalys, överskådlig bild av utmaningarna och drivkrafterna för gruvindustrin idag AP 4: Färdplansarbete AP 5: Konsekvensanalys AP 6: Rapport, kommunikation och spridning av information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.