Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring

Diarienummer
Koordinator SVEMIN AB
Bidrag från Vinnova 1 066 357 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att gruv- och mineralindustrin ska bidra till att Sverige är fossilfritt år 2045. Färdplanen beskriver hur fossilfrihet kan uppnås inom gruv- och mineralnäringen. Den fungerar bl.a. som verktyg för strategisk planering inför och under denna omställning och visar hur beståndsdelar som teknik, investeringar, policies, och system behöver utvecklas i samspel. Den har identifierat prioriterade område för innovationssatsningar, liksom redan pågående satsningar. Den har använts och kan användas för ökad dialog inom och utom branschen.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av delrapporten (april 2018) har branschinternt lett till ökad dialog, engagemang och medvetandegörande. Den har bidragit till inspel till SIP STRIMs strategiska innovationsagenda och utgjort bas för fortsättningsarbetet. Externt har delrapporten använts som underlag och bidragit som grund för dialog med politiker, myndigheter, leverantörer och kunder, i Sverige och internationellt. Slutrapporten (april 2019) förväntas accelerera hastigheten i det strategiska omställningsarbetet ytterligare.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till större delen genomförts i form av faciliterade workshops med experter från gruv- och mineralnäringens industriföretag. Det är alltså först och främst industriföretagens egna experters kunskaper och insikter som ligger till grund för färdplanen. Mellan workshops har analyser och sammanställningar gjorts, faktaunderlag inhämtats och kommunikationsmaterial utarbetats. En komplett men något översiktlig rapport färdigställdes i tidigt skede, vilken bidragit till ökad dialog, påverkan och förankring under det fortsatta arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 december 2017

Diarienummer 2017-05287

Statistik för sidan