Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Examensarbeten i samverkan med näringsliv och organisationer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Inst. Designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 897 166 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta forskningsprojekt är att öka kunskapen om effekter av utbildningssamverkan, med specifikt fokus på examensarbeten som görs i samverkan med företag, myndigheter och organisationer. Syftet har uppnåtts. Vi rapporterar resultat som berör effekterna av examensarbeten i samverkan på utbildningskvalitet, matchning mot arbetsmarknaden och kunskapsöverföring till företagen. Det övergripande resultatet är att examensarbeten i samverkan sker nästan enbart på teknisk fakultet och i begränsad omfattning på ekonomisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Resultat och förväntade effekter

När det gäller examensarbeten i samverkan sker sådana nästan enbart vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) där ungefär 2/3-delar av examensarbetena sker i samverkan. Utbildningskvaliteten påverkas i huvudsak positivt av av samverkan i examensarbeten och innebär också att många LTH-studenter får hjälp med inträdet på arbetsmarknaden. Fem typer av kunskapsöverföring till företag sker genom examensarbetena: 1) rekrytering nya medarbetare, 2) lösa konkreta problem, 3) få nya kunskaper om t ex nya teknologier, 4) få nya idéer samt 5) upprätthålla kontakt med utbildningen och högskolan.

Upplägg och genomförande

Undersökningen har använt sig av en snäv definition på examensarbete i utbildningssamverkan: ett examensarbete som skett med inblandning av minst ett företag eller organisation där det finns tydliga indikationer på att kunskapsöverföring skett genom att det funnits en tydlig mottagare av kunskapen i det samverkande företaget eller organisationen. Datainsamlingen har skett på fyra sätt: 1) genomgång av samtliga examensarbeten, 2) enkät till examensarbetande studenter, 3) enkät samverkande företag och organisationers kontaktpersoner samt 4) intervjuer studierektorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05266

Statistik för sidan