EUREKA Eurostars E!8565 CAMILIS, Sectra

Diarienummer 2013-03425
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 336 109 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som mål att utveckla nya tekniklösningar för behov inom pre-operativ planering och utbildning inom leverkirurgi. Uppfyllelsen av detta mål är god, ett antal innovativa komponenter har utvecklats. Det bör också noteras att dessa i många fall även är applicerbara på annan kirurgi och cancervård. Teknikkomponenterna planeras nu att produktifieras och inlemmas i Sectras kommersiella erbjudanden. Sammantaget har projektet haft klart positiva effekter för svensk konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har ett antal teknikkomponenter utvecklats. Ett behovsområde var kommunikation mellan kirurg och radiolog, där en patientfallscentrerad chatfunktion utvecklades med patientens bildmaterial direkt tillgängligt. Vad gäller 3D-visualiseringen har ett antal funktioner för effektiv hantering av leverfall tillförts, ett exempel är 3D-annoteringar såsom pilar och text. En tung del av projektet gällde s k lesion tracking. Med denna funktion kan kirurgen lätt navigera i bilderna utifrån identifierade tumörmetastaser och jämföra mellan flera tidpunkter.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet gick ut på inledande analys för att utröna kliniska behov och förutsättningar, följt av teknikutveckling och inhämtande av klinisk feedback. En viktig plattform var Sectras visualiseringsbord, som tidigt installerades på Karolinska Institutet och utgjort en bas för upprepade workshops. Att på så vis diskutera utifrån hands-on-användning av prototyper har varit ett mycket värdefullt sätt att samarbeta över gränsen sjukvård-industri. Diskussioner med övriga parter och delprojekt har också varit givande i utvecklingsarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.