En ny NMR-baserad metod för kiral renhetsanalys av peptider i klinisk utveckling och produktion

Diarienummer 2014-04962
Koordinator RED GLEAD DISCOVERY AB
Bidrag från Vinnova 346 350 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla en konkurrenskraftig kiral analysmetod för peptider. Metoden baseras på NMR och tillämpning av s k kirala skiftreagens för separation av aminosyrora-enantiomerer. Projektet har med hjälp av modellsystem åskådliggjort möjligheter och utmaningar avseende metodens tillämplighet, känslighet och reproducerbarhet, samt uppskattad tidsåtgång och kostnadseffektivitet. En standardiserad metod för kiral analys för blandningar av aminosyror har inte kunnat implementeras under projekttiden, men kommer vidareutvecklats med interna resurser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lyckats att kartlägga metodens potential för att ur såväl ett tekniskt som ekonomiskt/marknadsmässigt perspektiv bli en kommersiellt lönsam metod. Ett antal mindre och ett par större tekniska utmaningar är identifierade. Den största utmaningen är troligen att utveckla ett kostnadseffektivt NMR-skiftreagens för kiral analys i komplexa aminosyroblandningar. Projektet har även gett resultat som oväntat ger intressant insikt i styrkor och brister hos dagens allenarådande analysmetod.

Upplägg och genomförande

1.Litteraturstudie av publika metoder för kiral separation av aminosyror med hjälp av NMR-skiftreagens. 2.Optimering av modellsystem för kiral separation av L- och D-enantiomerer. Studie av reproducerbarhet och gräns för kvantifiering. 3.Hydrolys av modellpeptid och NMR-studie av hydrolysat. 4.Utvärdering av kiralt skiftreagens för NMR-prov av hydrolysat. 5.Framtagning av kvalitetssystem som innefattar kvantitativ NMR-metod. Alla steg har genomförts. Utvecklingsarbete återstår avseende steg 2-4.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.