Durable Timber Bridges

Diarienummer 2013-05356
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Trä, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 2 924 514 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet om beständiga träbroar var att utveckla broar med lång livslängd. En viktig del av projektet var också att sammanställa och sprida resultaten av projektet så att de kan komma till praktisk nytta. En modell för livslängdsdimensionering har tagits fram för olika klimatexponeringar, trämaterial och konstruktionsdetaljer. Projektet har bidragit till utvecklingen av brodetaljer, inte minst när det gäller kantlösningen för tvärspända bobaneplattor av trä.

Resultat och förväntade effekter

Tester som utförts i projektet har lett till fördjupad kunskap om trädetaljers beständighet som grund för en modell för livslängdsdimensionering av träbroar som kan användas för att säkerställa bästa utförande. Nya anvisningar i AMA, som bland annat baseras på tester inom projektet av tätskikt och brodetaljer, ska bidra till att bra konstruktioner och detaljer används vid byggandet av träbroar. Projektets genomförda studier av designkoncept, dimensioneringsmetoder, fuktberäkningar och LCA har bidragit till att höja kunskapsnivån när det gäller träbroar.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i ett konsortium med parter från fyra länder, med NTNU i Norge som koordinator. Arbetet var uppdelat i fem delprojekt med flera underprojekt, där forskare, företag och trafikverk deltagit i olika delar. Utbytet mellan delprojekten har framförallt skett vid gemensamma projektmöten två gånger per år, en del Skype-möten har även förekommit. Upplägget har varit ganska bra, en av nycklarna till att komma framåt i projektet har varit de inte alltför stora arbetsgrupperna inom olika delprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.