Digitalisering för att möta det demografiska åldrandet och göra Sverige ledande i världen inom hälsa 2028

Diarienummer 2018-04233
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS, Kista
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Projektets syfte är att möta det demografiska åldrandet med hållbara och innovativa lösningar. Med personen, dess behov, mål och drivkrafter i centrum kommer stor vikt läggas vid nya och visionsdrivande metoder som placerar värdet för personen i fokus. Lösningarna avser stärka integreringen av individanpassade hälsotjänster och vårdinsatser, samt skapa bättre förutsättningar för att göra informerade val. Målet är att Sverige ska vara ledande i världen 2028 på att använda digitaliseringens möjligheter för att ge den åldrande befolkningen bästa livskvalitet, vård och omsorg.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i nya angreppssätt och lösningar som möjliggörs genom digitalisering och som ökar individens egenkontroll samt bidrar till ett mer integrerat arbetssätt. De förväntade effekterna består av att samhället får ut mer av satsade medel inom vård och omsorg. Medel som används effektivare med helhetsfokus på individen och dess välbefinnande ökar medborgarnas livskvalitet och minskar kostnaderna per individ. Detta bidrar i sin tur till att vi kan bemöta en växande åldrande befolkning med hälsofrämjande och vårdande tjänster av en hög kvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Planeringsprojektet syftar till att involvera aktörer som har innovationsförmåga att se framtida lösningar samt har en position som stödjer ett införande av dessa lösningar. Projektet kommer även att involvera näringslivsparter som har den tekniska kunskapen att med nya digitala verktyg stödja den strukturella och organisatoriska utveckling som krävs. Då det demografiska åldrandet förekommer i de flesta länder avser projektet att, genom en strategisk avvägd omvärldsbevakning och analys, ge support till svenskt näringsliv för export av innovativa lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.