Digest Innovation

Diarienummer 2012-03595
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Livsmedelsakademin
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Digest Innovation Projektet syfte är att identifiera och typifiera de olika Innovationskulturerna i Innovationslivscykeln. Dessutom att beskriva vilka modeller och metoder som kan användas för att framgångsrikt stimulera innovationsflödet samt att utveckla metoder för att stimulera och accelerera Innovationsprocesser. Utfall: Projektet har identifierat innovationskulturer samt skapat ett analysinstrument. Arbetsmodell för förändringsarbete i företagen är under utveckling. En grupp intresserade företag har samlats och planering för huvudprojektet har påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer att öka innovationsförmågan i den tilltänkta testbädden, Skåne. När modellerna, processerna och tillhörande tjänster sprids, kan projektets resultat verksamt bidra till förnyelse och innovation på andra platser.

Upplägg och genomförande

Steg 1. Hypotes kring vad som skapar framgångsrika innovationer. Steg 2. Internationell expertgrupp bekräftar. Steg 2 a. Forskargrupp utvecklar metod for att identifiera Innovationskulturer Steg 3. Ett Innovationsindex (Innovation Capability Index) utvecklas Steg 4. Pilot ´Innovationslyftet´ med företag inom Livsmedelsakademin. Steg 5. Internationella demonstratörer Steg 6. Internationell Innovationskonferens Steg 7. Innovationslyftet. Rekryterar 10 svenska företag Steg 8. Genomför projekt i full skala med 10 svenska företag Steg 9. Future Food Innovation Platform

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.