DESIGNMETODER FÖR CYKELSTÄDER - FYSISKA MILJÖER SOM FRÄMJAR CYKLANDE

Diarienummer
Koordinator Spacescape AB
Bidrag från Vinnova 78 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Ansökningen om vidare anslag syftar till att utveckla en innovativ analysmodell (cyclebility index) för att klargöra de viktigaste cykelnätskvaliteterna vad gäller både läge, trafik och omgivning. Modellen integrerar den senaste forskningen inom såväl stadsbyggnad, trafik som folkhälsa. På så vis kan en bredare analys underlätta helhetsförståelsen för cykelnätets kvalitet och underlätta för att få fler grupper i samhället att cykla. Målgruppen är yrkesverksamma arkitekter, trafikplanerare och stadsplanerare. Cykelplaneringen är en viktig aspekt av ett hållbart stadsbyggande genom möjligheten till fler aktiva transporter och minskat användande av utrymmeskrävande transporter med bil. Analysmodellen kan utgöra ett stöd åt kommunala och regionala cykelplanerare i arbetet med att förbättra cykelnätets kvalitet och skapa en plattform för gemensam diskussion mellan berörda förvaltningar.

Resultat och förväntade effekter

En innovativ analysmodell (Cyclebility index) ska utvecklas för att kartlägga de tio viktigaste cykelnätskvaliteterna, för att på så vis skapa en helhetsförståelse om stadens cykelnätskvalitet. Analysmodellen ska också belysa cykelstråkens attraktivitet för olika cyklistgrupper och kunna användas för att utvärdera nya planer och dess uppskattade cykelnätskvalitet.

Upplägg och genomförande

Arbetet kommer att ske med hjälp av fortsatt litteratursökning, interna workshops och kontinuerlig diskussion med ledande cykelplanerare i Sverige för att kvalitetssäkra och förankra analysmodellen i praktiken. Kontakt finns redan med Stockholms stad där Spacescape kommer att anordna två workshops tillsammans med Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att få ett vidgat perspektiv på cykelplaneringens olika förutsättningar. Analysmodellen kommer också att testas i samband med Spacescapes nuvarande arbete åt Stockholms stad med cykelfrågor i Nya Slussen-projektet. Resultatet ska spridas med hjälp av en publikation till kommunala och regionala cykelplanerare och konsulter inom arkitektur, trafikplanering och stadsplanering. Arbetet kan utföras under december-januari 2010 och beräknas omfatta 160 timmar. Resultatet kan sedan sammanställas iform av en uppdatering av tidigare rapport. Arbetet utförs av Tobias Nordström, planeringsarkitekt MSA och Alexander Ståhle, Landskapsarkitekt MSA, tekn dr.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02724

Statistik för sidan